Ważne informacje dla szkół, które otrzymały wsparcie w 2017 r.


Szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu „Aktywna Tablica” zobowiązane do przekazania sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań wynikających z udziału w programie do 15 czerwca 2018 r.

Wzór sprawozdania do pobrania tutaj


Zadania szkoły biorącej udział w programie „Aktywna Tablica” (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”):

1) uczestniczenie przez przynajmniej jednego nauczyciela w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;

2) uczestniczenie przez przynajmniej jednego nauczyciela w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

a) udział w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,

b) zorganizowanie w szkole co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,

c) dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;

3) wyznaczenie szkolnego e-koordynatora oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły lub szkoły za granicą z wykorzystaniem TIK;

4) wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki

5) przedstawienie m.in.:

a) oceny wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,

b) charakterystyki problemów i barier w realizacji programu;