Harmonogram działań w programie "Aktywna Tablica"


Działania na rok 2017

 

Złożenie wniosków o udział w programie przez dyrektorów szkół odpowiednio do: organów prowadzących, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dyrektora ORPEG, Ministra Sprawiedliwości.*  

do 31 sierpnia 

Złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez: 

- organy prowadzące do wojewodów 

- dyrektora ORPEG do Ministra Edukacji. 

do 15 września 

Kwalifikacja wniosków. 

do 27 września 

Przekazanie dotacji. 

do 30 października 

Wykorzystanie wsparcia finansowego. 

do 31 grudnia 

Rozliczenie dotacji przez organy prowadzące oraz przekazania wojewodzie sprawozdań finansowych.** 

do 15 stycznia 2018 r. 

Przekazanie przez szkoły sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań wynikających z udziału w programie. 

do 15 czerwca 2018 r.  

Przekazanie przez organy prowadzące sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań wynikających z udziału w programie. 

do 30 czerwca 2018 r. 

Złożenie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania przez wojewodę, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministra Sprawiedliwości, dyrektora ORPEGsprawozdań merytorycznych z realizacji zadań wynikających z udziału w programie. 

do 15 lipca 2018 r. 

Przekazanie Radzie Ministrów przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania sprawozdania z analizy i oceny efektów realizacji Programu.** 

do 1 sierpnia 2018 r. 

*Wnioski o udział w programie złożone przez dyrektora szkoły artystycznej dla której organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, i dyrektora szkoły dla której organem prowadzącym jest Minister Sprawiedliwości, stanowią równocześnie wnioski o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tych szkół 

** z uchwały RM