Rządowy program "Aktywna tablica"

Właśnie ruszył długo wyczekiwany program Aktywna Tablica! W bieżącej edycji harmonogram realizacji programu jest bardzo napięty – szkoły mają czas na złożenie wniosku do najbliższego wtorku, czyli do 27 października 2020!

Program jest skierowany do szkół podstawowych (które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu) oraz szkół ponadpodstawowych.

Wszystkie informacje i gotowe wnioski znajdą Państwo na naszej nowej stronie.

WEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ:
https://mws.pl/ruszyla-aktywna-tablica-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-wnioski-tylko-do-27-pazdziernika/

„Aktywna tablica” to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. W ramach programu każda szkoła podstawowa w Polsce może zakupić:

- tablicę interaktywną
- monitor interaktywny
- projektor
- nagłośnienie

W latach 2017-2018 z programu skorzystało ponad 9000 szkół, które otrzymały łącznie ponad 128 mln zł dofinansowania. W 2019 r. rząd planuje doposażyć do 4999 szkół podstawowych.


Szkoła podstawowa musi spełnić następujące wymagania:

- dostęp do internetu na poziomie co najmniej 30Mb/s lub deklaracja dyrektora o uzyskaniu takiego dostępu do końca 2019 r.

- przenośny komputer dla nauczyciela lub inne urządzenie mobilne mające funkcje komputera wraz z oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych

- jedna sala lekcyjna z dostępem do internetu na jedną tablicę/monitor

- co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 


PARTNERZY (GDZIE KUPIĆ)


ULEPSZENIA ZESTAWÓW

Organy prowadzące szkoły nie zawsze są w stanie określić wartości wkładu własnego na etapie przygotowywania wniosków. Mając na uwadze możliwość zmiany kwoty zakupu, bez zmiany w zakresie rodzaju i liczby pomocy dydaktycznych, opracowaliśmy propozycje, które umożliwiają zakup sprzętu wyższej klasy, w kwocie do 17.500 zł. Pierwsza przewiduje wydatkowanie 14000 zł i zakłada włączenie do wkładu własnego sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK. Druga z nich zakłada wydatkowanie pełnej kwoty 17500 zł i przeznaczenia jej na pomoce dydaktyczne objęte programem rządowym Aktywna Tablica.

Bez względu na ostateczną formę realizacji wkładu własnego możliwe jest przygotowanie wniosku na produkty z oferty do 14 000 zł, a w przypadku ostatecznej decyzji o wkładzie własnym w środkach pieniężnych jest możliwe skorzystanie z tego samego wniosku i zakup określonych zestawów promocyjnych z oferty do 17500 zł, jednocześnie zyskując wyższej klasy sprzęt lub dodatkowe funkcjonalności. Więcej informacji znajdą Państwo w tekście ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lipca 2017 r. "VI. KOSZTY I FINANSOWANIE PROGRAMU RZĄDOWEGO", Punkty 5 i 6.