Informacja dotycząca ochrony Twoich danych osobowych

2018-05-28


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych - RODO, które nakłada szerszy obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych, niż dotychczas obowiązujące przepisy, informujemy, że administratorem danych osobowych Pani/Pana pozostaje  ViDiS SA z siedzibą w Kobierzycach, ul. Logistyczna 4, 55-040 Bielany Wrocławskie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS:0000360399, NIP: 899-25-22-420  (dalej: ViDiS) 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach:

1) zgody, przy czym wyłącznie, gdy zgoda taka została udzielona (od dnia 25 maja 2018 roku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) i w celu w niej wyrażonym. W tym zakresie podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym ani warunkiem zawarcia umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w poszczególnych oświadczeniach o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych (np. w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych - przez okres prowadzenia przez ViDiS akcji marketingowych), jednakże w każdym razie nie dłużej niż do momentu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem dozwolonego prawem dalszego przetwarzania, w tym w zakresie rozstrzygania zasadności roszczeń związanych z przetwarzaniem przez ViDiS danych osobowych (z uwzględnieniem okresów przedawnienia). 

3) z uwagi na to, że jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, przy czym wyłącznie wówczas, gdy dane osobowe zostaną tym podmiotom ujawnione, w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń lub marketingiem bezpośrednim produktów własnych (od dnia 25 maja 2018 roku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). W tym zakresie podanie danych osobowych nie jest wymogiem umownym ani warunkiem zawarcia umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, chyba że przepis prawa nakłada na administratora danych osobowych odrębny obowiązek prawny.


Ma Pani/Pan prawo:

1)  o ile dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody - w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

2) żądania od ViDiS dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także od dnia 25 maja 2018 roku - prawo do przenoszenia danych do innego administratora;

3)  wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych; na dzień przekazania tej informacji jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zaś od dnia 25 maja 2018 roku – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (gdy przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub gdy dotyczy marketingu bezpośredniego).

Realizacja wskazanych powyżej praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich na adres e-mail: biuro@vidis.pl  lub w inny wybrany przez Panią/Pana sposób, np. pisemnie.

ViDiS nie podejmuje względem przetwarzanych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. 

ViDiS może ujawnić Pani/Pana dane osobowe, jak również może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w innych zakresach, podmiotom współpracującym z ViDiS, a w szczególności:

•  podmiotom świadczącym usługi IT,

•   podmiotom świadczącym usługi księgowe,

•   podmiotom świadczącym usługi w zakresie objętym gwarancją i rękojmią oraz usług przewozowych

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych ViDiS wymaga od tych podmiotów zgodnego z przepisami prawa stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty.

ViDiS  informuje również, nie dochodzi do przekazywania tych danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku pytań lub wątpliwości, pozostajemy do dyspozycji.

wszystkie aktualności