"Aktywna tablica" - jakie kryteria muszą spełnić szkoły?

2017-08-07Podmioty, które mogą ubiegać się o wsparcie, a także warunki, które muszą spełnić, żeby skorzystać z Rządowego programu „Aktywna tablica” zostały opasane w Rozporządzeniu z dnia 19 lipca 2017 - w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dziennik Ustaw poz. 1401 z 21.07.2017 r.).  
Jak zawsze - bardzo ważne są terminy! Wniosek trzeba złożyć do końca wakacji. 

Jak czytamy w rozporządzeniu - wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa może być udzielone organom prowadzącym: 
1) publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), 
2) publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, 
3) publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, o których mowa w art. 8 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
4) szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a tej ustawy, działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. 

Szkoła, która ma otrzymać wsparcie musi spełniać określone warunki. 

Pierwszy i podstawowy to dostęp do Internetu na poziomie  co najmniej 30 Mb/s. Musi też posiadać co najmniej jeden pakiet urządzeń i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub na jeden wnioskowany interaktywny monitor dotykowy. Mowa tu o przenośnym komputerze dla nauczyciela, który jest wyposażony w preinstalowany system operacyjny oraz oprogramowanie biurowe, antywirusowe oraz zabezpieczające przed dostępem do treści niepożądanych. Oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych. Zamiast przenośnego komputera dopuszczalne jest też inne urządzenie mobilne, które oferuje takie same funkcje. Konieczne jest też posiadanie routera. 

Szkoła musi mieć tyle sal lekcyjnych z dostępem do internetu, przygotowanych do zainstalowania tablic czy monitorów interaktywnych, o ile takich urządzeń wnioskuje.  
Kolejny warunek stawiany szkołom to posiadanie co najmniej jednego punktu dostępowego, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w czasie wolnym w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

Na zakupie się nie kończy 

Do 15 czerwca 2018 r., szkoły, które otrzymają wsparcie w roku 2017, będą musiały przygotować sprawozdanie z realizacji wszystkich wyznaczonych zadań, uwzględniające ocenę wpływu wdrożenia i stosowania TIK w procesie uczenia się i nauczania oraz charakterystykę problemów i barier w realizacji programu.  
Dodatkowo szkoły będą zobowiązane do wypełniania drogą elektroniczną ankiet dotyczących realizacji programu. Muszą też być gotowe do udziału w badaniach na potrzeby ewaluacji programu. 

W ramach programu w latach 2017-2019 planuje się doposażenie w pomoce dydaktyczne ponad 15 tys. szkół podstawowych. 

wszystkie aktualności