Rusza Rządowy program "Aktywna tablica"!

2017-07-25


Zasadniczym celem programu przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 19 lipca 2017 r. jest wyposażenie i doposażenie szkół podstawowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne takie jak tablice interaktywne, projektory, głośniki, czy interaktywne monitory dotykowe o przekątnej powyżej 55 cali. Wybierać będą szkoły, zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami. Będzie to nierozerwalnie związane z podniesieniem kompetencji i pogłębieniem wiedzy na temat cyfrowych pomocy dydaktycznych po stronie pedagogów, zaś dla uczniów oznaczać będzie rozwój poznawczy i społeczny, a także szansę na rozwijanie zainteresowań.

 

Na realizację programu w latach 2017-2019 przewidziano środki w wysokości 279 316 000 zł. W przypadku wnioskowania o 14 tys. zł wkład własny organu prowadzącego szkołę będzie wynosić 3500 zł. W przypadku wnioskowania o wsparcie w kwocie niższej niż 14 tys. zł, wkład własny organu prowadzącego będzie wynosił co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania. Za ten wkład będą oczywiście uznawane środki wydane na zakup pomocy objętych wnioskiem, ale także środki wydane na sprzęt komputerowy i urządzenia TIK inne niż te wnioskowane, ale zakupione w roku złożenia wniosku o udział w programie „Aktywna Tablica”.  Jedynym warunkiem jest tutaj zrealizowanie zakupu nie później niż do dnia złożenia ww. wniosku.

Podstawowym wymaganiem, które stawiane jest szkołom jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Trzyletni program Rządowy zakłada, że pomoce dydaktyczne trafią do około 15 580 szkół w Polsce i za granicą. W 2017 roku do 5 582 szkół.

Czasu zostało niewiele! Szkoły mogą wnioskować o udział w programie tylko do 31 sierpnia 2017 roku, zaś organy prowadzące do województw do 15 września 2017 roku. Wnioski zostaną rozpatrzone do 27 września 2017.
Przekazanie środków na zakup pomocy jest planowane do końca października 2017 r.

Wzory wniosków dla szkół oraz organów prowadzących będą dostępne na stronie MEN po wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

wszystkie aktualności